KTERÝ KURZ SI MÁM VYBRAT?


 

Úplný začátečník – A

Nemá vůbec žádnou nebo minimální předchozí zkušenost s jazykem. Ačkoli rozumí některým zcela základním frázím, nedokáže na ně adekvátně reagovat. Zná a rozumí některým ojedinělým výrazům z daného jazyka, zejména takovým, které mají mezinárodní charakter nebo jsou příbuzné výrazům v jeho/její mateřštině.

Uživatel základů jazyka A1

Rozumí známým každodenním výrazům a zcela základním frázím, jejichž cílem je vyhovět konkrétním potřebám, a umí tyto výrazy a fráze používat. Umí představit sebe a ostatní a klást jednoduché otázky týkající se informací osobního rázu, např. o místě, kde žije, o lidech, které zná, a věcech, které vlastní, a na podobné otázky umí odpovídat. Dokáže se jednoduchým způsobem domluvit, mluví-li partner pomalu a jasně a je ochoten pomoci.

Uživatel základů jazyka – A2

Rozumí větám a často používaným výrazům vztahujícím se k oblastem, které se ho bezprostředně týkají. Umí jednoduše popsat vlastní rodinu, bezprostřední okolí a vyjádřit nejnaléhavější potřeby. Dokáže jedniduše komunikovat o známých a běžných skutečnostech.

Samostatný uživatel – B1

Rozumí hlavním myšlenkám srozumitelného a spisovného projevu na témata, se kterými se pravidelně setkává v práci, ve škole, ve svém volném čase. Domluví se ve většině běžných situací. Umí napsat jednoduchý souvislý text na téma, která dobře zná nebo která ho osobně zajímají. Dokáže popsat své zážitky a události, sny, naděje a cíle a umí stručně vysvětlit a odůvodnit své názory a plány.

Samostatný uživatel – B2

Dokáže porozumět hlavním myšlenkám složitých textů týkajících se jak konkrétních, tak abstraktních témat včetně odborně zaměřených diskusí ve svém oboru. Dokáže se účastnit rozhovoru natolik plynule a spontánně, že může vést běžný rozhovor s rodilými mluvčími, aniž by to představovalo zvýšené úsilí pro kteréhokoliv z účastníků. Umí napsat srozumitelné, podrobné texty na širokou škálu témat a vysvětlit své názorové stanovisko týkající se aktuálního problému s uvedením výhod a nevýhod různých možností.

Jednotlivé úrovně jsou zohledněny v sekci „Rozvrhy“.